การจดทะเบียนต่างๆ

ตลท.ประกาศ 694 บริษัทจดทะเบียนเบื้องต้นเข้าชิงรางวัล SET Awards 2022.

ตลท. ประกาศผล 694 บริษัทจดทะเบียนเบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ประกาศ 694 บริษัทจดทะเบียน เข้ารอบ SET Awards 2022 ก่อนคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะ และพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นใน พฤศจิกายน 2565 รับจดทะเบียนบริษัท

SET Awards ในปีนี้จะประกอบด้วยชุดรางวัลใหม่ ได้แก่ รางวัล Best REIT Performance Award, รางวัลที่เกี่ยวข้องกับ ESG ภายใต้ประเภท Best Asset Management Awards และกลุ่มรางวัลใหม่สำหรับประเภท Sustainability Excellence

นายปกรณ์ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลท. กล่าวว่า พิธีมอบรางวัล SET Awards จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างของตลาดทุนที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า ‘To Make the Capital Market Work for Everyone’ “ในปีนี้จะมีการเพิ่มรางวัลอันทรงเกียรติมากขึ้นในหมวด Business Excellence ได้แก่ Best REIT Performance Award เพื่อส่งเสริมการพัฒนากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมทุนของธุรกิจไทย และด้าน ESG จะ ได้แก่รางวัล Best Asset Management Awards สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ในขณะเดียวกัน ระดับ ‘ดี’ ของรางวัล Commended Sustainability Awards จะถูกเพิ่มเข้าในหมวด Sustainability Excellence นอกเหนือจากรางวัล Best Sustainability Awards และ Highly Commended Sustainability Awards เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากขึ้นทำการประเมินความยั่งยืนในทุกๆ ปีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายปกรณ์กล่าวเสริม บรรณาธิการบริหารนิตยสารการเงินธนาคาร สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมจัดงาน และกรรมการผู้มีเกียรติ กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ได้รับการยอมรับและตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญ คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในปี 2565 จึงปรับเกณฑ์รางวัลโดยนำประเด็น ESG มาพิจารณา ตัวอย่างเช่น คะแนน ESG จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ในขณะที่เพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ ESG สำหรับบริษัทจัดการสินทรัพย์

SET Awards แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท Business Excellence ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และกองทรัสต์; และ 2) ประเภท Sustainability Excellence เพื่อนำเสนอแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการประเมินรางวัลทั้งสองประเภทจะได้รับการดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนหรือบุคคลที่รักษาความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับจากการได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Business Excellence หรือ Sustainability Excellence ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับมอบรางวัล SET Awards of Honor ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จอีกด้วย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัล SET Awards 2022 และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawar ds

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/